Polityka prywatności

Załącznik nr 2 do regulaminu rezerwacji i korzystania z sal konferencyjnych w centrum konferencyjnym „Ogrodowa 12 - conference center” (Poznań, ul. Ogrodowa 12)

Artykuł 1
[postanowienia ogólne]

1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej centrum konferencyjne „Ogrodowa 12 – Conference Center”: ​www.ogrodowa12.pl (zwanej dalej „​Platformą​”) przez firmę ​OGRODOWA 12 – CONFERENCE CENTER KRZYSZTOF BELCARZ ​w Poznaniu (61-821) przy ul. Ogrodowej 12, NIP 8431445030, REGON 301777968 (zwaną dalej: „​Usługodawcą​”).
2. Administratorem danych osobowych jest OGRODOWA 12 – CONFERENCE CENTER KRZYSZTOF BELCARZ ​w Poznaniu (61-821) przy ul. Ogrodowej 12, NIP 8431445030, REGON 301777968, (zwana dalej „​Administratorem​”).
3. Użytkownikiem (dalej „​Użytkownik​”), w rozumieniu Polityki Prywatności, jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Usługodawcę może skutkować niemożnością świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy.
5. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Usługodawcę, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.ogrodowa12.pl​.
6. Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.).

Artykuł 2
[zbieranie danych osobowych]

1. W trakcie korzystania z Platformy, Administrator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Platformy.
2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, numer IP.

Artykuł 3
[przetwarzanie danych osobowych]

Przekazane przez Użytkowników dane osobowe, przetwarzane są w celu:
a. świadczeniu przez Usługodawcę usług elektronicznych związanych z organizacją szkoleń;
b. przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Administratora;
c. realizacji płatności z wykorzystaniem Serwisu (to jest internetowego serwisu usługowego prowadzonego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, posiadającą zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na działalność w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej nr IP1/2012 oraz zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego nr ………. na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń), w którym Organizator może dokonać płatności z tytułu zapłaty opłaty za najem Sali konferencyjnej i zamówione przez Organizatora usługi dodatkowe na rzecz Usługodawcy, w szczególności z wykorzystaniem przelewów typu pay-by-link;
d. egzekwowania przestrzegania REGULAMINU REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM KONFERENCYJNYM „OGRODOWA 12 – CONFERENCE CENTER” (POZNAŃ, UL. OGRODOWA 12).

Artykuł 4
[udostępnianie danych osobowych]

1. Użytkownicy, zawierający Umowy o najmu Sal konferencyjnych (i ewentualne umowy o usługi dodatkowe), wyrażają zgodę na udostępnienie ich danych osobowych PayU, w celu umożliwienia realizacji praw i obowiązków wynikających z tej umowy.
2. Użytkownicy których danych zostały przekazane mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych.

Artykuł 5
[adres IP oraz pliki cookies]

1. Usługodawca jest uprawniony do gromadzenia w ramach Platformy danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Platformy tak, aby możliwe było np. korzystanie z Platformy bez konieczności ponownego logowania się. Organizator zbiera zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

Artykuł 6
[prawa i obowiązki Administratora]

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.).
2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.
4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika stronom trzecim w umożliwienia Realizacji umów, o których mowa w Regulaminie.

Artykuł 7
[prawa i obowiązki Użytkownika]

1. Użytkownik, który przekazał Usługodawcy swoje dane osobowe ma prawo ich wglądu, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo żądania aktualizacji.
2. Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy z żądaniem usunięcia lub aktualizacji przekazanych danych osobowych poprzez wysłanie żądania do Usługodawcy na następujący adres e-mail: krzysztof.belcarz@ogrodowa12.pl
3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Platformy, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ust 2 REGULAMINU REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM KONFERENCYJNYM „OGRODOWA 12 – CONFERENCE CENTER” (POZNAŃ, UL. OGRODOWA 12).